Våra villkor

Målsman ansvarar för att deltagaren är olycksfallsförsäkradBetalning

Samtidigt med denna anmälan skickas gällande anmälningsavgift i enlighet med respektive ridlägers prospekt. Resterande del av lägeravgiften förbinder jag mig erlägga enligt ridlägrets prospekt/hemsida eller om inget anges senast då lägret börjar.


Avbeställning företagen av elev/målsman

1. Vid eventuell avbeställning 3 månader före lägerstart, återbetalas föranmälningsavgiften till hälften. Återbetalning sker inom 14 dagar.

2. Avbeställes lägervistelse senare än ovan angivits, men före den 15 maj, är föranmälningsavgiften förverkad.
Sker avbeställningen senare, förbinder jag mig att senast 14 dagar efter första lägerdagen enligt ovan, erlägga hälften av resterande lägeravgift.

3. Vid återbud mot läkarintyg som styrker förhinder att deltaga i läger under anmäld tid gäller:
- sker återbud mellan 15 mars och 15 maj återbetalas en tredjedel av föranmälningsavgiften
- sker åtebud senare debiteras ingen del av resterande lägeravgift.

4. Vid avbeställning gäller dock, oberoende av tidpunkt, att jag äger rätt att överlåta lägerplatsen till annan person som uppfyller ålder, ridkunnighet e t c varvid betalningsskyldigheten övergår på den till vilken överlåtelsen skett, så snart denne insänt ny anmälningsblankett försedd med elev/målsmans underskrift, till lägerarrangören.


Avbruten lägervistelse

1. Avbryter elev påbörjad ridlägerkurs p g a sjukdom eller annan orsak - som arrangören ej kan hållas ansvarig för - återbetalas 20% av gällande dagskostnad per icke utnyttjad lägerdag = matpengar.

2. Om meningsskiljaktigheter uppstår mellan lägerarrangör och elev/målsman vad gäller lägervistelsen och parterna ej kan enas skall parterna:
- försöka lösa tvisten omgående under det pågående lägret
- direkt vända sig till Allämänna Reklamationsnämnden - ARN. Dock är SRR tacksam för kopia på anmälan inskickad till ARN.

Arrangörens inställande av läger

Skulle oförutsedda händelser inträffa, som medför att arrangören icke kan fullfölja sina åligganden - inställd verksamhet eller dylikt - återbetalas inbetald avgift i sin helhet eller den del som eventuellt återstår vid avbruten lägerperiod. Återbetalning sker inom 30 dagar.


Observera!

Eventuell avbeställning bör - i avbeställarens eget intresse - ske i rekommenderad brevförsändelse och under alla förhållanden skall avbeställningen vara skriftlig. 

Fotografering

Med denna anmälan godkänner du att du kan bli fotograferad under ditt ridläger. Skulle du motsätta dig detta meddelar du ditt ridläger via e-post. Bilderna kan användas av ridlägret i marknadsföringssyfte eller publiceras på rirdlägets hemsida eller sociala platser samt kan användas på webbplatsen ridlager.se

Hantering av uppgifter lämnade i denna anmälan

De uppgifter som du lämnar i denna anmälan sparas i en databas kopplat till det ridläger du valt. Uppgifterna sparas i databasen fram till ridlägrets start + tre månader, därefter raderas de. Din lämnade e-postadress kan sparas för att ridlägret ska kunna kontakta dig med information eller i marknadsföringssyfte. Vill du inte att dina uppgifter ska sparas, kontakta ditt valda ridläger.