Våra villkor

Målsman ansvarar för att deltagaren är olycksfallsförsäkrad.Betalning

Samtidigt med denna anmälan skickas gällande anmälningsavgift i enlighet med respektive ridlägers prospekt. Resterande del av lägeravgiften förbinder jag mig erlägga enligt ridlägrets prospekt/hemsida eller om inget anges senast då lägret börjar.

Avbokning av lägerplats

1. 90 dagar eller mer till lägret går hela anmälningsavgiften förlorad vid eventuell avbokning.
2. 90-30 dagar till lägret förutom anmälningsavgift även 25 % av resterande lägeravgift betalas.
3. 30-10 dagar till lägret förutom anmälningsavgift även 50 % av resterande lägeravgift betalas.
4. 10-0 dagar till lägret förutom anmälningsavgift även 80 % av resterande lägeravgift betalas


Vid återbud mot läkarintyg 
som styrker förhinder att deltaga i läger under anmäld tid gäller:
- sker återbud 90 dagar innan lägerstart återbetalas en tredjedel av föranmälningsavgiften
- sker återbud senare debiteras föranmälningsavgift men ingen del av resterande lägeravgift.

4. Vid avbeställning gäller dock, oberoende av tidpunkt, att jag äger rätt att överlåta lägerplatsen till annan person som uppfyller ålder, ridkunnighet e t c varvid betalningsskyldigheten övergår på den till vilken överlåtelsen skett, så snart denne insänt ny anmälningsblankett försedd med elev/målsmans underskrift, till lägerarrangören.

Avbokning ska alltid vara skriftlig till arrangörens mail eller brev och ska alltid bekräftas.  


Avbruten lägervistelse

Avbryter elev påbörjad ridlägerkurs p g a sjukdom eller annan orsak - som arrangören ej kan hållas ansvarig för - återbetalas 20% av gällande dagskostnad per icke utnyttjad lägerdag = matpengar.

Meningsskiljaktigheter

  • Om enighet inte kan nås kan den klagande framföra klagomålen till respektive tillståndsgivande myndighet.
  • Vår medlem skall i första hand sträva efter en uppgörelse med kunden. Kan ingen uppgörelse uppnås kan kunden föra ekonomiska krav vidare till ARN.
  • Alla till SRR inkomna klagomål dokumenteras och skickas till resp. medlem för yttrande och ev. uppgörelse.
    SRR har ingen egen kontrollfunktion och avgör inte klagomål.
    SRR och dess styrelse har inget ansvar för respektive lägerarrangör.

Arrangörens inställande av läger

Skulle oförutsedda händelser inträffa, som medför att arrangören icke kan fullfölja sina åligganden - inställd verksamhet eller dylikt - återbetalas eller senare läggs inbetald avgift i sin helhet eller den del som eventuellt återstår vid avbruten lägerperiod.


Force Majerue

Om ridlägret inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför lägerarrangörens kontroll. Som arrangören inte skäligen kan förväntas ha räknat och vars följer denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, är arrangören fri från återbetalning, skadeståndsskyldighet eller andra påföljder.
Läger avgiften skall i detta fall till fullo betalas med avdrag för matkostnad samt administrationskostnader.  

Fotografering

Med denna anmälan godkänner du att du kan bli fotograferad under ditt ridläger. Skulle du motsätta dig detta meddelar du ditt ridläger via e-post. Bilderna kan användas av ridlägret i marknadsföringssyfte eller publiceras på ridlägrets hemsida eller sociala platser samt kan användas på webbplatsen ridlager.se

Hantering av uppgifter lämnade i denna anmälan

De uppgifter som du lämnar i denna anmälan sparas i en databas kopplat till det ridläger du valt. Uppgifterna sparas i databasen fram till ridlägrets start + tre månader, därefter raderas de. Din lämnade e-postadress kan sparas för att ridlägret ska kunna kontakta dig med information eller i marknadsföringssyfte. Vill du inte att dina uppgifter ska sparas, kontakta ditt valda ridläger.